☰ Menu
Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi

Czwartek 09.04.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Statut OSP

STATUT

OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

W Nowej Wsi

 

 

ROZDZIAŁ I

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w Nowa Wieś zwana dalej OSP.

 

§ 2

Stowarzyszenie OSP działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, a także niniejszego statutu.

 

§ 3

Siedzibą OSP jest Nowa Wieś ul. Główna

 

§ 4

Terenem działania OSP jest miejscowość (zakład pracy) będąca jej siedzibą oraz miejscowości położone w rejonie pomocy wzajemnej.

 

§ 5

Ochotnicza Straż Pożarna posiada osobowość prawną.

 

§ 6

Ochotnicza Straż Pożarna jest członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 7

Ochotnicza Straż Pożarna może posiadać sztandar oraz używać pieczęci, godła, mundurów, dystynkcji, odznak i flagi organizacyjnej według wzorów określonych w odrębnych przepisach.

 

§ 8

Działalność ochotniczych straży pożarnych opiera się na pracy społecznej jej członków. Do prowadzenia swoich spraw mogą zatrudnić pracowników.

 

ROZDZIAŁ II

 

CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA

 

§ 9

Celem Ochotniczej Straży Pożarnej jest:

1.     Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami.

2.     Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.

3.     Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.

4.     Rozwijanie wśród członków ochotniczych straży pożarnych kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno – oświatowej i rozrywkowej.

5.     Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich.

6.     Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.

 

§ 10

Zadania i cele wymienione w § 9 Ochotnicza Straż Pożarna realizuje przez:

1.     Organizowanie zespołów do prowadzenia kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej w miejscowości własnej i pomocy wzajemnej.

2.     Organizowanie spośród swoich członków pododdziałów pożarniczych.

3.     Przedstawianie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej.

4.     Prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP i współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną w organizowaniu szkolenia funkcyjnych OSP.

5.     Organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych.

6.     Organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych i innych form pracy społeczno – wychowawczej i kulturalno – oświatowej.

7.     Organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę fizyczną.

8.     Prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i niniejszego statutu.

 

ROZDZIAŁ III

 

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§ 11

Członkami OSP mogą być osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych, małoletni za zgodą przedstawicieli ustawowych i osoby prawne z wyjątkiem osób wymienionych w art. 44 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach /Dz. U. Nr 20, poz. 104/.

 

§ 12

Przyjęcie w poczet członków następuje na podstawie uchwały zarządu OSP po złożeniu przez osobę zainteresowana pisemnej deklaracji.

 

§ 13

Członkowie OSP dzielą się na:

1.     Członków czynnych.

2.     Członków młodzieżowych drużyn pożarniczych,

3.     Wspierających,

4.     Honorowych.

 

§ 14

Członkiem czynnym może być osoba, która aktywnie uczestniczy w wykonywaniu postanowień statutu, opłaca składkę członkowską i złożyła przyrzeczenie następującej treści:

„W pełni świadom obowiązków strażaka – ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia.”

 

§ 15

1.     Członkiem młodzieżowej drużyny pożarniczej może zostać osoba, która ukończyła 12 lat, uzyskała zgodę opiekunów ustawowych i złożyła przyrzeczenie.

2.     Członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych w wieku 126 – 18 lat mogą być wybierani do władz OSP.

3.     Młodzieżowe drużyny pożarnicze mogą być środowiskowe oraz tworzone w szkołach i placówkach wychowawczych oraz miejscu zamieszkania.

4.     Zasady organizacji MDP określa regulamin organizacyjny MDP zatwierdzony przez Zarząd Główny Związku.

 

§ 16

Członek wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna współdziałająca w rozwoju OSP, wspomagająca finansowo bądź w innej formie jej działalność. Członek wspierający – osoba fizyczna, a w przypadku osoby prawnej jej przedstawiciel ma prawo:

1.     Uczestniczyć w walnym zebraniu członków OSP i być wybieranym do władz OSP.

2.     Korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP.

 

§ 17.

Członkiem honorowym może zostać członek OSP szczególnie zasłu­żony dla ochrony przeciwpożarowej. Godność członka honorowego nadaje walne zebranie. Członkowie honorowi nie opłacają skła­dek członkowskich.

 

§ 18.

Członkowie czynni i honorowi mają prawo:

1.     Wybierać i być wybierani do władz OSP,

2.     Uczestniczyć w walnym zebraniu z prawem głosu,

3.     Wysuwania postulatów i wniosków wobec władz OSP,

4.     Korzystania z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP,

5.     Używać munduru i odznak.

 

§ 19.

Do obowiązków członka czynnego należy:

1.     Aktywnie uczestniczyć w działalności OSP,

2.     Przestrzegać postanowień niniejszego statutu jak też regu­laminów i uchwał władz OSP,

3.     Podnosić poziom wiedzy pożarniczej poprzez udział w szkole­niu fachowym,

4.     Dbać o mienie OSP,

5.     Regularnie opłacać składki członkowskie.

 

§ 20.

Zarząd OSP spośród członków czynnych tworzy jednostkę operacyjno-techniczną.

 

§ 21.

Członkostwo ustaje na skutek:

1.     Dobrowolnego wystąpienia z OSP,

2.     Wykluczenia przez władze OSP z powodu prowadzenia działal­ności sprzecznej z postanowieniami niniejszego statutu,

3.     Skreślenia z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres przekraczający l rok,

4.     Likwidacji OSP,

5.     Śmierci,

6.     Likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym.

 

§ 22.

Wykluczenie następuje na podstawie uchwały zarządu OSP. Od uchwały przysługuje prawo wniesienia odwołania do walnego zebrania w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o wyklucze­niu. Do czasu rozpatrzenia odwołania osoba ta nie korzysta z praw oraz nie wykonuje obowiązków określonych w § 18 i 19 niniejszego statutu.

 

§ 23.

W przypadkach szczególnych wykluczenie może nastąpić na mocy uchwały zarządu OSP zatwierdzonej przez walne zebranie.

§ 24.

Osoba skreślona z listy członków zobowiązana jest zwrócić powierzone jej przedmioty i umundurowania będące w dyspozy­cji OSP.

 

ROZDZIAŁ IV

 

WŁADZE STOWARZYSZENIA OSP

 

§ 25.

Władzami OSP są:

1.     Walne zebranie,

2.     Zarząd,

3.     Komisja rewizyjna.

 

A.       WALNE ZEBRANIE

 

§ 26

Walne zebranie jest najwyższą władzą OSP. Walne zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Walne zebranie wybiera spośród siebie od 5 - 9 członków zarządu, trzech członków komisji rewi­zyjnej oraz delegatów na zjazd gminny. W składzie większość muszę stanowić osoby, o pełnej zdolności do czynności prawnych.

 

§ 27

Do kompetencji walnego zebrania należy:

1.     Podejmowanie uchwał o zmianach i rozwiązaniu OSP,

2.     Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania zarządu i komi­sji rewizyjnej z ich działalności,

3.     Uchwalanie rocznego planu działalności i budżetu OSP,

4.     Ustalanie wysokości składki członkowskiej oraz podejmowanie decyzji o jej zmianie,

5.     Podejmowanie uchwał w sprawie udzielania absolutorium dla ustępującego zarządu na wniosek komisji rewizyjnej,

6.     Rozpatrywanie odwołań od decyzji zarządu oraz innych spraw i wniosków zgłoszonych przez członków OSP,

7.     Podjęcie uchwały o wystąpieniu ze Związku OSP RP,

8.     Podejmowanie uchwał w sprawach nabycia i zbycia nierucho­mości oraz ich obciążeniu, a także o nabyciu i zdobyciu środków trwałych,

9.     Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zapisów i darowizn,

10. Wybieranie i delegowanie członka OSP w skład władz Związku OSP RP.

 

§ 28

Przebieg walnego zebrania oraz podjęcie na nim uchwały wpisu­je się do księgi protokołów.

 

§ 29

Zwyczajne walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze zwoływane jest raz na 5 lat, a sprawozdawcze raz na rok.

 

§ 30

Zwyczajne walne zebranie zwoływane jest przez zarząd, który zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad, co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

 

§ 31.

Nadzwyczajne walne zebranie zwoływane jest przez zarząd OSP:

1.     Z własnej inicjatywy,

2.     Na żądanie komisji rewizyjnej OSP,

3.     Na żądanie 1/2 liczby członków OSP,

4.     Na żądanie Związku OSP Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§ 32

Nadzwyczajne walne zebranie OSP zwoływane jest przez zarząd w terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały lub otrzymania żądania.

 

§ 33

Do ważności uchwał walnego zebrania konieczna jest obecność, co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków czynnych. Uchwały walnego zebrania zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

Uchwały w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości oraz zmiany statutu i rozwiązania OSP są podejmowane większością 2/3 ogólnej liczby głosów w obecności, co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.

 

§ 34

W razie nie odbycia się walnego zebrania w pierwszym terminie z powodu braku wymaganej liczby członków, zarząd jest zobowiązany przed upływem 14 dni zwołać ponownie walne zebranie według tego samego porządku obrad. Walne zebranie zwołane w drugim terminie podejmuje uchwały bez względu na liczbę obecnych członków, z wyjątkiem uchwał w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości, rozwiązania OSP i zmian w statucie.

 

§ 35

Wybory do władz OSP odbywają się w głosowaniu jawnym lub tajnym.

 

B.       ZARZĄD

 

§ 36

1.   Zarząd wybiera ze swego grona prezesa, naczelnika straży, dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika, a także może wybrać gospodarza, kronikarza i zastępcę naczelnika straży. Naczelnik straży sprawuje funkcje wiceprezesa.

2.   Zarząd może dokooptować do swego składu nowych członków na miejsce ustępujących w liczbie nieprzekraczającej 1/3 ustalo­nego składu.

 

§ 37

Do zadań zarządu należy:

1.   Reprezentowanie interesów OSP,

2.   Realizowanie uchwał i wytycznych walnego zebrania,

3.   Zwoływanie walnego zebrania,

4.   Niezwłoczne zawiadomienie sądu rejestrowego i organu nadzorującego o zmianie statutu,

5.   Informowanie sądu rejestrowego i organu nadzorującego o swoim składzie, o miejscu zamieszkania członków, a także o adresie siedziby OSP najpóźniej w ciągu miesiąca od momentu wyboru lub wprowadzenia zmian,

6.   Udzielanie wyjaśnień           organowi nadzorującemu oraz udostępnianie do przejrzenia w lokalu OSP dokumentów związanych z jej działalnością,

7.   Opracowywanie projektów rocznego planu działalności i budżetu OSP oraz składanie sprawozdań z ich wykonania walnemu zebraniu,

8.   Zaciąganie w imieniu OSP zobowiązań finansowych,

9.   Przyjmowanie i skreślanie z listy członków OSP,

10.   Przyznawanie wyróżniającym się członkom dyplomów i nagród oraz występowanie z wnioskami o przyznanie odznaczeń i odznak,

11.   Organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn OSP, zespołów kulturalno-oświatowych i sportowych,

12.   Dokonywanie ocen realizacji przez poszczególnych członków OSP powierzonych im zadań,

13.   Rozstrzyganie sporów między członkami, wynikających z ich przy­należności do OSP,

14.   Wykonywanie innych zadań wynikających z postanowień statutu, a nie przypisanych kompetencjom walnego zebrania,

 

§ 38

Prezes zarządu reprezentuje OSP na zewnątrz i kieruje całokształtem prac zarządu.

 

§ 39

Posiedzenia zarządu odbywają się według potrzeb, co najmniej jed­nak raz w kwartale i są zwoływane przez prezesa. Na posiedzenia zarządu należy zapraszać przewodniczącego komisji rewizyjnej OSP.

 

§ 40

Do ważności uchwał wymagana jest obecność, co najmniej ½ ogólnej liczby członków zarządu.

Uchwały zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów.

W razie różnej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.

 

§ 41

Umowy, akty oraz pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisują w imieniu OSP prezes lub wiceprezes i skarbnik.

 

§ 42

Naczelnik straży kieruje jednostką operacyjno-techniczną jednoosobowo w formie rozkazów i poleceń.

Do naczelnika straży należy:

1.   Wnioskowanie do zarządu OSP o wyznaczenie członków OSP do wykonania zadań operacyjno-technicznych,

2.   Organizowanie i prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP, drużyn młodzieżowych i kobiecych OSP,

3.   Czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej przez członków OSP,

4.   Kierowanie przeciwpożarową działalnością zapobiegawczą,

5.   Kierowanie OSP w przeprowadzanych akcjach ratowniczo – gaśniczych,

6.   Dysponowanie sprzętem i urządzeniami pożarniczymi OSP oraz nadzorowanie ich prawidłowej eksploatacji i konserwacji,

7.   Opracowywanie opinii i wniosków w sprawie stanu ochrony ppoż. miejscowości oraz wyposażenia OSP w sprzęt techniczny i inne środki,

 

§ 43

Za wzorowe wykonanie zadań operacyjno-technicznych przez członków OSP naczelnik straży może stosować następujące wyróżnienia.

1.   Pochwałę ustną,

2.   Pochwałę w rozkazie naczelnika straży,

3.   Wystąpienie do zarządu OSP o przyznanie nagrody,

4.   Sporządzenie wniosku o nadanie odznaczenia lub odznaki.

 

§ 44

Za niewłaściwe wykonywanie zadań operacyjno-technicznych przez członków OSP naczelnik straży może stosować następujące środki dyscyplinarne:

1.   Upomnienie ustne,

2.   Nagana w rozkazie naczelnika straży,

3.   Wystąpienie do zarządu o wykluczenie członka z OSP.

 

 

C.      KOMISJA REWIZYJNA

 

§ 45

Komisja rewizyjna jest organem kontrolnym OSP i do jej zadań należy:

1.   Przeprowadzenie, co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej OSP ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i opłacania składek członkowskich.

2.   Składanie na walnym zebraniu sprawozdania z przeprowadzo­nych kontroli wraz z oceną działalności OSP.

3.   Przedstawienie zarządowi uwag i wniosków dotyczących jego działalności.

4.   Wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu zarzą­dowi.

 

§ 46

Komisja rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.

 

§ 47

Członkowie komisji rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.

 

§ 48

Komisja rewizyjna może dokonać zmian w swoim składzie w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu. Zmiany te muszą być zatwierdzone na najbliższym walnym zebraniu.

 

 

ROZDZIAŁ V

 

MAJĄTEK I FUNDUSZE OSP

 

§ 49

Majątek i fundusze OSP powstają z:

1.   Składek członkowskich,

2.   Dotacji, darowizn, spadków i zapisów,

3.   Dochodów z majątku i imprez,

4.   Ofiarności publicznej,

5.   Wpływów z działalności gospodarczej.

 

§ 50

OSP może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej i uzyskane fundusze OSP służą realizacji celów sta­tutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między człon­ków OSP.

 

 

ROZDZIAŁ VI

 

ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE OSP

 

§ 51

Zmianę statutu i rozwiązanie OSP większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej ½ ogólnej liczby członków.

 

§ 52

Wniosek o rozwiązanie OSP względnie zmianę statutu może składać zarząd OSP z własnej inicjatywy lub na zgłoszone mu żądanie, co najmniej ½ ogólnej liczby członków.

 

§ 53

Zawiadomienie członków OSP o terminie walnego zebrania, na którym ma być rozpatrywany wniosek w sprawie rozwiązania OSP powinno być doręczone wraz z porządkiem obrad, co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.

 

§ 54

W razie rozwiązania OSP walne zebranie wyznacza komisje likwidacyjną w składzie 3 osób. W przypadku niemożności zwołania walnego zebrania komisje likwidacyjna ustala organ rejestrowy.

 

§ 55

Pozostały po rozwiązaniu majątek i sprzęt, stanowiący własność OSP przechodzi do dyspozycji lokalnego samorządu terytorialnego.

 

 

 

 

(zachowano oryginalny tekst statutu)

Wytworzył:
Udostępnił:
Kazimierz Wojciechowski
(2006-07-31 11:41:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierz Wojciechowski
(2006-07-31 11:42:12)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X